MIX - a Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetségének havilapja

2004. május - IV. évfolyam 29. szám

 

Szuhánszky Tímea:

Ifjúsági Bizottsági jelentés

a 2003/2004-es konferencia évről

 

"Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,

 hanem az erő a szeretet és a józanság lelkét."

I.Timóteus 1,7

 

"Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat,

melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztett.

 Hanem vesztek erőt, minekután a Szentlélek eljő rátok:

 és lesztek nékem tanúim...a földnek mind végső határáig."

Apostolok cselekedetei 1,8-9

 

Bevezető

 

Először is szeretném az Ifjúsági Bizottság mibenlétét, célját, feladatait újból hangsúlyozni egy olyan összefoglalóval, melyet az elmúlt konferenciaévben fogalmaztunk meg.

 

1. Az Ifjúsági Bizottság küldetése

(Misszió - Mi végre vagyunk?)

 

Isten országának építésére, Jézus Krisztus örömüzenetének hirdetésére. Hogy emberek (jelen esetben főleg fiatalok) Jézus Krisztushoz találjanak, újjászülessenek, életük megváltozhasson. "Ismereteik bővülésével párhuzamosan növekedjenek Isten megismerésében, Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatuk mélyüljön el a Biblia tanulmányozása, az imádság és a közösség gyakorlása által, életük kérdéseiben ismerjék fel, alkalmazzák és nyíltan képviseljék a bibliai alapelveket. Szánják oda életüket az Evangélium üzenetének nem hívő társaikkal való megosztására, hogy őket a Jézus Krisztusban való hitre megnyerjék."

 

2. Víziónk

(Kívánatos jövőbeli állapot)

 

Az ifjúsági körök - Jézus Krisztus evangéliumát hirdető olyan szeretetteljes, nyitott, baráti körök/közösségek, amelyek rendszeresen összegyűlnek, Bibliát tanulmányoznak, imádkoznak azzal a céllal, hogy egymást lelkileg építsék, az ifjúsági körön belüli és kívüli fiatalok számára Jézus Krisztus váltságáról tanúságot tegyenek és őket nagy szeretettel a Krisztus melletti döntéshez segítsék.

 

Az ifjúsági programok (táborok, találkozók) - az ifjúságokon belüli és kívüli fiataloknak szóló és őket megszólítani képes olyan rendezvények, melyek egyes céljaiknak megfelelően, baráti, őszinte, vidám légkörben biztosítsák a fiatalok találkozását, egymás megismerését, eszmecseréit és az Evangélium hírdetését.

 

Mindenek alapja az imádság legyen. Tervezzünk és gondolkodjunk, de ehhez kérjük el Isten bölcsességét, hogy az Ő terve alapján, ne öncélúan munkálkodjunk.

 

Az elmúlt konferenciaévben, ebben a szellemben 5 megbeszélést tartott a bizott-ság. A megbeszélések alkalmával egyeztetjük céljainkat, véleményeinket, a programok szervezése közben, pedig állandó információáramlás történik a levelező-listán keresztül. A konferenciák szervezését a bizottsági tagok felváltva vállalják el, így tapasztalatot szereznek, felelőséget vállalva, másokat beintegrálva végzik munkájukat. Megpróbáljuk kivenni a részünket mind a tizen a munkából, felada-tokból.

 

A bizottság számára

négy feladatot határoztunk meg a múlt évben:

 

1. Körzetekben folyó munkát figyelemmel kísérni és segíteni, a vezetők képzése

2. Körök közötti információáramlás segítése

3. Fiatalok számára programok, táborok, találkozók szervezése, elősegítése

4. Nemzetközi konferencián való részvétel segítése

 

Az elmúlt év

 

 

1. feladatcsoport

 

Körzetekben folyó munkát a kérdőívek kiértékelésével megkezdtük, próbálunk segíteni, megoldásokat keresni és szem előtt tartani mindazt, ami a körzetekben hiányként lép fel. A kiértékelés nyilvános, olvasható a MIX újság 2004. februári számában.

 

 

2. feladatcsoport

 

A körök közötti információáramlást sikeresen megoldottuk, így a 10 körzetből való bizottsági tagok kommunikációja az ülések alkalmával, emailes levelező rendszerünkkel és természetesen a MIX újság segítségével történik. A MIX  levelező listán és a MIX honlapján értesülhetünk az ifjúsági programokról, mind a már lefutottakról, mind az elkövetkezendőkről. Imalevelünk a MIX újságban jól működik, köszönjük az imádságokat, az imahátteret.

 

 

3. feladatcsoport

 

Az elmúlt évben megvalósult programok:

 

Tavaszi Ifjúsági Konferencia

2003. március 14-16. Piliscsaba

Téma: Zsoltárok

Előadó: Monty Tailor

60fő

 

Nyári Ifjúsági Konferencia

2003. július 2-4. Balinka

Téma: Ígéretek

Előadó: Hecker Róbert

60 fő

 

Nyári Családos Konferencia

2003. július 8-13. Balinka

Ifjúsági szemináriumok, ifjúsági istentisztelet

50 fő

 

Ifjúsági Munkatársképző

2003. október 23-24. Budapest

Téma:  Biblia tanulmányozás

Előadó: Schwáb Zoltán

20 fő

 

MIX-nap

2003. október 25. Budapest

3 szekció (újság, zene, szabadidő) előző évi értékelése és jövő évi programterve

30 fő

 

A MIX szervezetünkről kicsit bővebben:

 

A 3 szekció:

 

MIX újság - mely sokak örömére továbbra is működik. Előfizetéssel tör-ténik a terjesztése   (150 Ft/db). Itt említeném meg a MIX honlapunkat, amit érdemes megtekinteni (mix.metodista.hu).

 

MIX programszervezők - az országos focibajnokságot az idén is megrendezték nagy sikerrel. További program:Hernádi Vizitúra, 2003. július 15-20., 25 fő.

 

MIX zenekar - újból elkezdtük a próbákat Budakeszin. A Tavaszi Ifjúsági Konferencián fellépésünk volt; pénzt gyűjtöttünk a MIX CD kiadására.

 

Tehát a szervezet működése továbbra is hasonlóan folyik. Célunk még mindig ugyanaz: szeretnénk nyitni a "külsősök" felé, szeretnénk embereket megnyer-ni az Úr számára és erre minden lehetőséget és formát megragadni.

 

 

 

Téli csendesnapok

Regionális csendesnapok lehetőségét kínáltuk fel a téli időszakban. Gyakran találkozik 2-3 körzet ilyenkor, és mi ezt támogatjuk. A Szilveszteri közös együttléteket többen igénylik a fiatalok közül, idén a Budapesti Központban gyűltek össze.

 

Tavaszi Ifjúsági Konferencia

2004. március 12-14. Piliscsaba

Téma: Ábrahám

Előadó: Varga László

70fő

 

 

 

Nem az ifjúsági Bizottság szervezésében, de a munkájához kapcsolódnak az alábbi programok, amit lehetőségeink szerint, elviekben támogatunk.

 

Hitmélyítő Tábor

2003. augusztus 10-17. Benkőbokor

Téma: "Önmagunkat megismerni a legnehezebb"

Gyurkó József szervezésében, 40 fiatal részvételével, bensőséges együttlét jellemezte. Ezúton is szeretnénk megköszönni neki az áldozatos munkát.

 

Fiatal felnőttek találkozója

Lakatos Judit és Csernák Zsuzsanna szervezésében az idén idő hiányában elmaradt, de jövőre mindenképpen szeretnének újból találkozni. Itt szeretnénk még megemlíteni, és buzdítani a fiatal felnőtteket, hogy helyi imaköröket szervezzenek, találkozzanak minél gyakrabban.

 

Cserkészet

Szuhánszky Gábor szervezésében a 696.sz. Wesley János Cserkészcsapat évente több tábort, portyát szervez. Kb. 50 gyermeket és fiatalt mozgat meg ez a szervezet.

 

 

 

4. feladatcsoport

 

Nemzetközi konferencián való résztvételt az idén egy újabb formában oldot-tunk meg. Magyarországon, Dobogókőn szerveztük meg az EMYC-t (European Methodist Youth Council). Lakatos Judit és Szuhánszky Tímea szervezésében történt az Európai Metodista Ifjúsági Tanács magyarországi találkozója. Európa országaiból látogattak el hazánkban több mint hatvanan. Ők ifjúsági vezetők, ill. ifjúsági munkát végeznek európaszerte a Metodista Egyházban. Egyhetes együttlét, melyen tapasztalatcsere, ismerkedési lehetőség, kapcsolatok kialakítása és ápolása, közös konferenciák megvalósítása a cél. A magyarországi fiatalok köréből többen segítőként vettek részt és ezt itt is szeretnénk újból megköszönni. Jó visszajelzéseket kaptunk külföldi vendégeinktől.

(Folytatása következik!)

(MIX 2004. május, 1-3. oldal)